پرونده ثبت ملی ۴ شهر استان کرمان بررسی شد

alamranyدر چهارمین جلسه پنجمین شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی، پرونده ثبت ملی شهر‌های شهربابک به عنوان شهر ملی فیروزه، قلعه‌گنج شهر حصیربافی، راور شهر قالی و کرمان شهر ملی صنایع‌دستی بررسی شد.

پرونده ثبت ملی ۴ شهر استان کرمان بررسی شد
alamranyدر چهارمین جلسه پنجمین شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی، پرونده ثبت ملی شهر‌های شهربابک به عنوان شهر ملی فیروزه، قلعه‌گنج شهر حصیربافی، راور شهر قالی و کرمان شهر ملی صنایع‌دستی بررسی شد.