منابع امضای الکترونیک از محلی غیر از بیمه ها تعیین شود

alamranyمعاون بیمه سازمان بیمه سلامت، بر تعیین منابع اجرای امضای الکترونیک از محلی غیر از منابع سازمان‌های بیمه گر تاکید کرد.

منابع امضای الکترونیک از محلی غیر از بیمه ها تعیین شود
alamranyمعاون بیمه سازمان بیمه سلامت، بر تعیین منابع اجرای امضای الکترونیک از محلی غیر از منابع سازمان‌های بیمه گر تاکید کرد.