صبر PSG تمام شد؛ فروش نیمار در تابستان

alamranyمدیران پاری سن ژرمن از شرایط و عملکرد نیمار، ستاره برزیلی این تیم، راضی نیستند.

صبر PSG تمام شد؛ فروش نیمار در تابستان
alamranyمدیران پاری سن ژرمن از شرایط و عملکرد نیمار، ستاره برزیلی این تیم، راضی نیستند.