شبیه سازی مهندسی، پشتیبان طرح های تحریمی با اتکا به توان داخلی

alamranyنخستین مرکز تخصصی شبیه سازی مهندسی در ایران که با هدف مقابله با تحریم‌ها در دانشگاه شریف راه اندازی شده است، تا کنون نیاز ۲۰ طرح مهم به پشتیبانی کشور‌های خارجی را برطرف کرده است.

شبیه سازی مهندسی، پشتیبان طرح های تحریمی با اتکا به توان داخلی
alamranyنخستین مرکز تخصصی شبیه سازی مهندسی در ایران که با هدف مقابله با تحریم‌ها در دانشگاه شریف راه اندازی شده است، تا کنون نیاز ۲۰ طرح مهم به پشتیبانی کشور‌های خارجی را برطرف کرده است.