سوال پیامکی برنامه‌ی «ورزشگاه» با 4 گزینه؛/ واگذاری سرخابی‌ها، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های سال

alamranyبرنامه‌ی ورزشی شبکه پنج سیما امروز سوالی جالب‌توجه در واکنش به رخدادهای فوتبال ایران در یکسال گذشته داشت.

سوال پیامکی برنامه‌ی «ورزشگاه» با 4 گزینه؛/ واگذاری سرخابی‌ها، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های سال
alamranyبرنامه‌ی ورزشی شبکه پنج سیما امروز سوالی جالب‌توجه در واکنش به رخدادهای فوتبال ایران در یکسال گذشته داشت.