جریمه 90 هزار دلاری فدراسیون فعال می شود

alamranyجریمه 90 هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا فعال خواهد شد.

جریمه 90 هزار دلاری فدراسیون فعال می شود
alamranyجریمه 90 هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا فعال خواهد شد.