تخم مرغ ۱۳هزار تومان گران شد

alamranyقیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۵۳ تا ۵۵هزار تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.

تخم مرغ ۱۳هزار تومان گران شد
alamranyقیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۵۳ تا ۵۵هزار تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.