اعلام فهرست آزمایشگاه‌های تشخیص کووید ۱۹

alamranyمعاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جدیدترین فهرست آزمایشگاه‌های تشخیص کووید ۱۹ را اعلام کرد.

اعلام فهرست آزمایشگاه‌های تشخیص کووید ۱۹
alamranyمعاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جدیدترین فهرست آزمایشگاه‌های تشخیص کووید ۱۹ را اعلام کرد.