اجرای 800 طرح اشتغالزایی برای سوخت‌بران و ایجاد 2400 فرصت شغلی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

alamranyبنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال 1400 بیش از 800 طرح اشتغال برای سوخت‌بران سه استان کشور راه‌اندازی کرده است.

اجرای 800 طرح اشتغالزایی برای سوخت‌بران و ایجاد 2400 فرصت شغلی توسط ستاد اجرایی فرمان امام
alamranyبنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال 1400 بیش از 800 طرح اشتغال برای سوخت‌بران سه استان کشور راه‌اندازی کرده است.