آشنایی نکونام در این انتقال بسیار تأثیرگذار بود/ گرشاسبی:بین خارجی‌ها،رقم قرارداد گومز پایین است

alamranyمدیرعامل فولاد با بیان این که رقم قرارداد گومز پایین ترین قرارداد بازیکن خارجی در ایران است، گفت: او را با یک قیمت مناسب که اصلا باورکردنی نیست، جذب کردیم.

آشنایی نکونام در این انتقال بسیار تأثیرگذار بود/ گرشاسبی:بین خارجی‌ها،رقم قرارداد گومز پایین است
alamranyمدیرعامل فولاد با بیان این که رقم قرارداد گومز پایین ترین قرارداد بازیکن خارجی در ایران است، گفت: او را با یک قیمت مناسب که اصلا باورکردنی نیست، جذب کردیم.